Amir Ardestani

Male. Lives in Tehran,  Tehran,  Iran. Born on March 21, 1982
by on January 25, 2018
بازاریابی جاذبه ای-درونگرا تکنیک های سنتی بازاریابی، جهت ارائه و معرفی خدمات/محصول یک برند، می بایستی سراغ مشتریان خود می رفتند و عموما رویکردهای وقفه ای در جلب توجه مشتری دارند. اما طی دهه ی اخیر با برجسته شدن مفهوم ارزش آفرینی، نوع جدیدی از بازاریابی ظهور کرد که به جای ایجاد وقفه در زندگی روزمره مشتریان، به دنبال ایجاد ارزش و دیده شدن برند توسط مشتریان بود. به این ترتیب مشتری با پای خود به سمت پیشنهادات ارائه شده می آمد. بازاریابی جاذبه ای-درونگرا، یا به طور خلاصه بازاریابی جاذبه ...
174 views 0 likes